|

OVERVIEW

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567
ชื่องาน
ประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปี 2567
CONFERENCE TITLE
Thailand Disease Prevention and Control Conference: Thai DPACC 2024
แนวคิดหลัก
Shaping the Future of Public Health 2030
KEY MESSAGING
Preparedness, Prevention and Response
วัน - เวลาจัดงาน
18 – 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (9.00 – 16.30 น.)
DATE - TIME
18 – 20 June 2024 (9.00 am – 4.30 pm)
สถานที่จัดงาน
ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
LOCATION
IMPACT Forum Muang Thong Thani
ลักษณะงาน
ประชุมสัมมนา ณ สถานที่จัดงาน ร่วมกับออนไลน์ในหัวข้อเด่นประจำวัน
CONFERENCE DESCRIPTION
Onsite and Online Conference on Daily Relevant Topics
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรสาธารณสุขและเครือข่าย
TARGET PARTICIPANTS
Health workers and Network
จำนวนผู้ร่วมงาน
PARTICIPANT COUNT
1,800 คน
เจ้าภาพการประชุม
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
CONFERENCE HOST
Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand
ค่าลงทะเบียนร่วมงาน
ผู้จัดออกให้​
EVENT FEE
Allocated by the Responsible Agency
เวปไซต์งานประชุม
https://thaidpacc.ddc.moph.go.th/
อีเมล (E-MAIL)
thaidpacc@ddc.mail.go.th
Line Offcial Account
@thaidpacc
เป้าหมายช้องงาน (CONFERENCE GOALS)

  1. เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ความก้าวหน้า และทิศทางการป้องกันควบคุมโรคของประเทศไทย ตามพันธะสัญญานานาชาติและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่ โรคไม่ติดต่อ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (Policy Movement and Advocacy)
  2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายระดับพื้นที่ ระดับชาติและนานาชาติ ในการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่ โรคไม่ติดต่อ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (Capacity Building and Networking)​​
  3. เพื่อส่งเสริมการจัดการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพร่วมกันจากเครือข่ายทุกภาคส่วน (Knowledge Management and Sharing)​​
  4. เพื่อขับเคลื่อนและสร้างความตระหนักรู้ในสังคม ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (Social Movement and Recognition)

AGENDA

กำหนดการประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปี 2567
Thailand Disease Prevention and Control Conference: Thai DPACC 2024

June 18 - 20, 2024 at IMPACT Forum Building, Muang Thong Thani, Nonthaburi  

วันอังคาร 18 มิถุนายน 2567
เวลา ห้องประชุม/กิจกรรม
ห้อง A
Grand Diamond Ballroom
ห้อง B
Sapphire 204
ห้อง C
Sapphire 205
ห้อง D
Sapphire 206
ห้อง E
Sapphire 201
ห้อง F
Sapphire 202
ห้อง G
Sapphire 203
ห้อง H
Sapphire 101
ลานจัดแสดง
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน Registration
09.00 - 11.45 น. Parallel Session 1
P1 : Shaping the future of public health from transboundary synergies
การนำเสนอด้วยวาจา กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมการนำเสนอด้วยวาจา กลุ่มโรคไม่ติดต่อการนำเสนอด้วยวาจาภาษาอังกฤษการนำเสนอโปสเตอร์ กลุ่มโรคติดต่อการนำเสนอโปสเตอร์ กลุ่มโรคติดต่อเรื้อรังการนำเสนอโปสเตอร์ ประเด็นเชิงระบบและบูรณาการจัดแสดงผลงานโปสเตอร์และ E-Posterจัดแสดง บูธผลงานเด่น BOOTH Best practiceนิทรรศการกลาง Exhibitionการนำเสนอนวัตกรรม Innovation Picthing
11.45 - 12.45 น. รับประทานอาหารกลางวัน และกิจกรรมทางกาย Lunch, Physical activity
12.45 - 14.30 น.
พิธีเปิด
จัดแสดงผลงานโปสเตอร์และ E-Posterจัดแสดง บูธผลงานเด่น BOOTH Best practiceนิทรรศการกลาง Exhibition
14.30 - 15.30 น.มอบรางวัลเหรียญเชิดชูเกียรติขุนประเมินวิมลเวชช์ และรางวัลคุณภาพแห่งชาติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
15.30 - 16.00 น.
ปาฐกถาพิเศษ
วันพุธ 19 มิถุนายน 2567
เวลา ห้องประชุม/กิจกรรม
ห้อง A
Grand Diamond Ballroom
ห้อง B
Sapphire 204
ห้อง C
Sapphire 205
ห้อง D
Sapphire 206
ห้อง E
Sapphire 201
ห้อง F
Sapphire 202
ห้อง G
Sapphire 203
ห้อง H
Sapphire 101
ลานจัดแสดง
09.00 - 10.25 น. Parallel Session 2
A1 : การป้องกันควบคุมโรคแบบองค์รวมในยุคถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.
B1 : Perspective and Challenge on PM2.5 Prevention
C1 : เดินหน้าประเทศไทย...สู่การปลอดโรค (Free Area)
D1 : ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐและการขับเคลื่อนสู่ดิจิทัลสุขภาพ
การนำเสนอด้วยวาจา ประเด็นเชิงระบบและบูรณาการการนำเสนอด้วยวาจา กลุ่มโรคติดต่อการนำเสนอโปสเตอร์ กลุ่มโรคไม่ติดต่อPrototype testing Workshopจัดแสดงผลงานโปสเตอร์และ E-Posterจัดแสดง บูธผลงานเด่น BOOTH Best practiceนิทรรศการกลาง Exhibitionกิจกรรมร่วมสนุก
10.24 - 10.40 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม และกิจกรรมทางกาย Refreshment Break, Physical activity
10.40 - 12.00 น. Parallel Session 3
A2 : ปกป้องเด็กจากการแทรกแซงนโยบายของธุรกิจยาสูบ (STOP THE LIES)
B2 : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้ด้วยเครือข่าย พชอ.
C2 : ประเทศไทยกับการสร้างความเข้มแข็งด้านวัคซีนเพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหม่ (Thailand’s Vaccine Capabilities: Strategies for Emerging Disease Preparedness)
D2 : นวัตกรรม และเทคโนโลยีกับโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
การนำเสนอด้วยวาจา ประเด็นเชิงระบบและบูรณาการการนำเสนอด้วยวาจา กลุ่มโรคติดต่อการนำเสนอโปสเตอร์ กลุ่มโรคไม่ติดต่อPrototype testing Workshopจัดแสดงผลงานโปสเตอร์และ E-Posterจัดแสดง บูธผลงานเด่น BOOTH Best practiceนิทรรศการกลาง Exhibitionกิจกรรมร่วมสนุก
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน Lunch
13.00 - 14.25 น. Parallel Session 4
A3 : The Future Public-private synergy of cooperation: World after the Pandemic Agreement endorsed
B3 : เน็กซ์เจน เทรนใหม่ ดื่มไม่ขับรับผิดชอบต่อสาธารณะ
C3 : การป้องกันโรคด้านความปลอดภัยจากการบริโภคอาหารสำหรับอนาคต
D3 : กำจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี ด้วยนวัตกรรม OV-RDT
การนำเสนอด้วยวาจา ประเด็นเชิงระบบและบูรณาการการนำเสนอด้วยวาจา กลุ่มโรคติดต่อเรื้อรังการนำเสนอโปสเตอร์ กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมPrototype testing Workshopจัดแสดงผลงานโปสเตอร์และ E-Posterจัดแสดง บูธผลงานเด่น BOOTH Best practiceนิทรรศการกลาง Exhibitionกิจกรรมร่วมสนุก
14.25 - 14.40 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม และกิจกรรมทางกาย Refreshment Break, Physical activity
14.40 - 16.00 น. Parallel Session 5
A4 : A New Chapter for communicable disease control and prevention at point of entry in the next decade
B4 : NCD perspective on primary health care
C4 : Ending Syphilis, The Time is NOW
D4 : Technology and innovation for Tuberculosis
การนำเสนอด้วยวาจา ประเด็นเชิงระบบและบูรณาการการนำเสนอด้วยวาจา กลุ่มโรคติดต่อเรื้อรังการนำเสนอโปสเตอร์ กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมPrototype testing Workshopจัดแสดงผลงานโปสเตอร์และ E-Posterจัดแสดง บูธผลงานเด่น BOOTH Best practiceนิทรรศการกลาง Exhibitionกิจกรรมร่วมสนุก
วันพฤหัสบดี 20 มิถุนายน 2567
เวลา ห้องประชุม/กิจกรรม
ห้อง A
Grand Diamond Ballroom
ห้อง B
Sapphire 204
ห้อง C
Sapphire 205
ห้อง D
Sapphire 206
ห้อง E
Sapphire 201
ห้อง F
Sapphire 202
ห้อง G
Sapphire 203
ห้อง H
Sapphire 101
ลานจัดแสดง
09.00 - 10.25 น. Parallel Session 6
P2 : Critical in thinking - Solidarity in collaboration (อนาคตคนไทยในยุค 4C)
Prototype testing Workshopจัดแสดงผลงานโปสเตอร์จัดแสดง บูธผลงานเด่นนิทรรศการกลาง
10.25 - 10.40 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม และกิจกรรมทางกาย Refreshment Break, Physical activity
10.40 - 10.45 น.ชมวีดิทัศน์สรุปบรรยากาศภาพรวมงานประชุมPrototype testing Workshopจัดแสดงผลงานโปสเตอร์จัดแสดง บูธผลงานเด่นนิทรรศการกลาง
10.45 - 11.30 น.มอบรางวัลผลงานวิชาการและเกียรติบัตร
11.30 - 11.35 น.จับสลากรายชื่อผู้โชคดีรับของที่ระลึกพิเศษงานประชุมวิชาการฯ
11.35 - 12.00 น.
พิธีปิด
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน Lunch
13.00 - 15.30 น.Prototype testing Workshop

VENUE

ภาพอาคาร Impact Forum
การเดินทาง
Transportation
แผนผังอาคารใน Impact
Floor plan ชั้น 1
Floor plan ชั้น 2
การเดินทางรายละเอียดเพิ่มเติม Transportation more information